Oferta dobrowolnego ubezpieczenia

Oferta dobrowolnego Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz poniesionych kosztów leczenia dla zawodników grup młodzieżowych Escola Barcelona

 • Ubezpieczeni - zawodnicy Escola Barcelona
 • Okres Ubezpieczenia - 1 rok
 • Zakres ubezpieczenia - pełny, całodobowy
 • Rodzaj Ubezpieczenia - PAKIETOWE (złoty, srebrny, brązowy)

Dodatkowe informacje: Ubezpieczenie PAKIETOWE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 • Program autorski do wyłącznego stosowania przez Carbo Asecura S.A.
 • Warunki ubezpieczenia: OWU GTU Optima

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na funkcjonalnym uszkodzeniu ciała. Nieszczęśliwym wypadkiem są również  udar mózgu oraz zawał serca.

ROZSZERZENIE POLISY

Wyczynowe uprawianie Sportu - forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin Sportu przez osoby będące członkami wszelakiego rodzaju klubów, związków, organizacji sportowych, w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych. Dotyczy to również uczestnictwa w treningach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych. W rozumieniu tej oferty uważa się również profesjonalne uprawianie Sportu - rodzaj Sportu wyczynowego, który uprawiany jest w celach zarobkowych.

ZAKRES OCHRONY

całodobowy, na całym świecie

CZAS OCHRONY

12 miesięcy

RODZAJE RYZYK

1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Świadczenia Podstawowe / Trwały Uszczerbek

 • Zakres i wysokość świadczeń:
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu - świadczenie proporcjonalne 1% SU za 1% uszczerbku oraz,
  • zgon wskutek NW - świadczenie płatne w wys. 100% Sumy Ubezpieczenia.
 • Wysokość Trwałego Uszczerbku na zdrowiu określana jest przez komisję lekarską zaocznie (bez konieczności udziału poszkodowanego) lub osobiste pojawienie się przed komisją na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej w oparciu o tabele stosowane przez GTU S.A.

2. Ubezpieczenie Zwrotu Kosztów Leczenia Powypadkowego

 • Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.
 • Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywany jest przez GTU S.A. do wysokości 20% Sumy Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli koszty te nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu, leczenie było niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zdarzenia.
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty leczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia, zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem koszty:
  • Wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
  • Zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
  • Transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
 • Za koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uważa się również koszty badań diagnostycznych, koszty leczenia usprawniającego oraz odbudowę stomatologiczną zębów, o ile zostały one uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. Pod limit zwrotu kosztów odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi 300 zł za jeden ząb.

3. Jednorazowe Świadczenie z tytułu Poważnego Zachorowania lub Operacji Chirurgicznej

 • Świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania ubezpieczonego (utrata wzroku, utrata słuchu, przeszczep organu, porażenie kończyn, niewydolność nerek, choroba nowotworowa złośliwa, cukrzyca typu 1, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C.
 • Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej wypłacane jest pod warunkiem, że operacja przeprowadzona była w okresie odpowiedzialności GTU S.A. oraz związana była bezpośrednio z zachorowaniem lub z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochrona ubezpieczeniową. Odpowiedzialność rozpoczyna się po upływie karencji, która wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy. Karencji nie stosuje się w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia,
  • Operacja Chirurgiczna - niezbędny z medycznego punktu widzenia, inwazyjny zabieg      chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez wykwalifikowany personel medyczny, połączony z przecięciem tkanek, w trakcie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, mający na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów choroby lub urazu. Operacją nie jest zabieg przeprowadzony w celach diagnostycznych oraz cesarskie cięcie.

4. Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy, nauki bądź innych czynności lub pobytu w szpitalu

 • Suma ubezpieczenia dziennego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, nauki bądź innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia wynosi 2 400 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności.
  • zasiłek wypłacany jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego od 14 dnia leczenia, za okres nie dłuższy niż 60 dni, a w przypadku leczenia poszpitalnego od dnia zakończenia pobytu w szpitalu, za okres nie dłuższy niż 60 dni, z zastrzeżeniem, że za ten okres nie przysługuje zasiłek z tytułu pobytu w szpitalu w wysokości 40 zł za jeden dzień.
 • Suma ubezpieczenia dziennego zasiłku z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 3 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności.
  • zasiłek wypłacany jest na podstawie karty informacyjnej z pobytu w szpitalu od pierwszego dnia pobytu za okres nie dłuższy niż 60 dni, z zastrzeżeniem, że za ten okres nie przysługuje zasiłek z tytułu niezdolności do pracy lub nauki w wysokości 50 zł za jeden dzień.
 • Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia odbywa się na podstawie dowodu potwierdzającego konieczność bezzwłocznego poddania się leczeniu szpitalnemu, niezdolności do pracy lub nauki w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, zawierającego diagnozy lekarskie oraz określającego czas faktycznej hospitalizacji lub niezdolności do pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia.


SUMY UBEZPIECZENIA / ŚWIADCZENIA  - PAKIETYRodzaje świadczeń

złoty

srebrny

brązowy

1

Trwał Uszczerbek (NNW)

30.000 zł

20.000 zł

10.000 zł

2

Koszty Leczenia (KL)

6.000 zł

4.000 zł

2.000 zł

3

Jednorazowe świadczenie

3.000 zł

3.000 zł

3.000 zł

4

Zadośćuczynienie za ból

300 zł

300 zł

300 zł

5

Wysokość składki miesięcznie

21 zł

18 zł

7 zł


Dodatkowe informacje: Ubezpieczenie INDYWIDUALNE

W przypadku chęci dobrowolnego ubezpieczenia zawodnika na sumę wyższa jak 30.000 zł proszę o bezpośredni kontakt z Brokerem Ubezpieczeniowym celem zapoznania się z warunkami oferty - Pan Paweł Łukasik, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 883 379 840.


Dokumenty do pobrania

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA UBEZPIECZONYCH

Polisa BUK 282003 - Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia dobrowolnego

Druk zawiadomienia o wystąpieniu szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Tabele uszczerbku na zdrowiuPatronat

          

 

   


Partnerzy